BJP got Patna Sahib seat

BJP got the Patna Sahib Lok Sabha seat.